Edictes

Exercici: 2021 Bop: 14-0 Edicte: 214 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del conveni expropiatori de mutu acord per a l'adquisició d'un immoble destinat a aparcament públic de vehicles
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 10019 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9667 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9643 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró en concepte de taxes per a la prestació de l'aigua, el clavegueram i les escombraries del 3r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9791 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9496 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del Pla de dispoció de fons de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8900 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions a causa de l'afectació econòmica provocada per l'estat d'alarma per la COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8899 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la modificació de la base 34ª de l'execució del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8775 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8547 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la memòria econòmica de l'estudi de viabilitat d'un projecte