Edictes

Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 97 AJUNTAMENT DE LLERS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Llers de 10 de gener de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria de foment d'activitats d'interès municipal que realitzen les entitats inscrites en el registre municipal d'associacions de Llers (Convocatòria BDNS 605024)
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 56 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Llers per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10863 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat en l'àmbit de les festes, cultura, esport i joventut
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10494 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró de l'aigua, el clavegueram i les escombraries per al 3r trimestre del 2021
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10493 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística de Llers núm. 24 del PGOU
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10334 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 9975 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació de les bases i la convocatòria de les proves selectives per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic de grau mig
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9963 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2021
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9961 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9323 AJUNTAMENT DE LLERS - Modificació de l'oferta pública d'ocupació de 2019 i aprovació de l'oferta pública d'ocupació de 2021