Edictes

Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 8973 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva de l'informe de seguiment del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) supramunicipal de la Serra de l'Estela
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8631 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8638 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7904 AJUNTAMENT DE LLERS Anunci d'informació pública d'un expedient de llicència d'obra
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7794 DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Edicte d'informació pública del tancament de l'accés situat al punt quilomètric 1+030 (marge esquerre) de la carretera GIP-5107, dels Hostalets a Llers
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7651 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal i data de les proves de selecció d'una plaça d'administratiu/va de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7292 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 180-0 Edicte: 7232 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació de les bases reguladores d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7069 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7162 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit