Edictes

Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1574 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1275 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 896 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'informació pública de la modificació de la forma de gestió d'un servei
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 440 AJUNTAMENT DE LLERS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 575 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11112 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10533 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació del padró de les taxes per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili, clavegueram i escombraries
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10321 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10410 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10203 AJUNTAMENT DE LLERS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles