Edictes

Exercici: 2019 Bop: 180-0 Edicte: 7232 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació de les bases reguladores d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7069 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7162 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7161 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7158 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6927 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació de padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6687 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte de modificació del règim de delegacions efectuat per l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6652 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6641 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en una convocatòria de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6547 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'exposició pública de dos expedients de modificació de crèdit