DECRET DE TANCAMENT DEL PAVELLÓ ESPORTIU I MODIFICACIONS OBERTURA CAMP DE FUTBOL