Decret de reobertura del pavelló esportiu i modificacions obertura camp de futbol