Pla Econòmic i Financer 2015-2017

En compliment de l’acord del Ple de la Corporació, de data 30 de maig de 2016, es publica el Pla Econòmic i Financer vigent pel període 2015-2017.

Aprovació Pla Econòmic i Financer 2015-2017

Previsió d’ingressos i despeses 2015-2017

Memòria Pla Econòmic i Fiancer 2015-2017